Kako funkcioniše uvoz proizvoda?

Proces uvoza je najefikasniji način za dodavanje velikog broja novih proizvoda, ili ažuriranje postojećeg kataloga proizvoda. Sistem Vam nudi mogućnost uvoza proizvoda preko datafeed fajla. Možete koristiti interni fajl (fajl sačuvan na vašem računarskom sistemu) ili eksterni fajl (fajl kojme se može pristupiti preko URL-a, automatski generisan i ažuriran).

Proizvodi se mogu uvesti pomoću nekoliko formata fajlova i uvek imate mogućnost da izaberete koja polja će biti uvezena ili ažurirana.

Uloga funkcije uvoza proizvoda

Uvoz proizvoda ima za cilj da pojednostavi proces učitavanja podataka za proizvode u katalogu Vaše prodavnice i omogućava vam da:

  • Dodate nove proizvode koji ne postoje u trenutnom katalogu proizvoda;
  • Ažurirate različite informacije proizvoda , u slučaju proizvoda koji već postoje u katalogu.

NOTE
Ako želite da ažurirate samo zalihe i cene proizvoda, koristite odeljak Uvezite zalihe i cene iz kontrolnog panela Vaše prodavnice.

TIP
U slučaju uvoza proizvoda u prodavnicu, postojeće zalihe u prodavnici se ne dopunjuju, već se zamenjuju artiklima iz uvezene datoteke; za dodatne zalihe možete koristiti aplikaciju Menadžer zaliha.

Datoteke za uvoz

Sistem vam omogućava da uvezete sledeće formate datoteka: CSV, XLS, XML ili JSON.

Fajl za uvoz može imati bilo koju strukturu. Tokom procesa ćete imati priliku da mapirate polja u fajlu sa poljima u katalogu proizvoda Vaše prodavnice (na taj način ćete naznačiti sistemu u koja polja u prodavnici da sačuva informacije iz polja za uvoz fajla).

U MerchantPro sistemu se mogu koristiti dve vrste fajlova sa podacima, u zavisnosti od njihove lokacije:

  • Interni fajl - to su statične datoteke, uskladištene u memoriji Vašeg računara. Biće neophodno da učitate fajl sa Vašeg računara u MerchantPro sistem.
  • Eksterni fajl (URL), dostupan na određenom URL-u - obično su to dinamički generisani fajlovi kojima se može pristupiti preko URL-a. Biće potrebno da unesete URL gde se može pristupiti fajlu za uvoz.

Maksimalna dozvoljena veličina fajla za uvoz je 16 MB. Ako fajl za uvoz premašuje ovo ograničenje, biće potrebno da se podeli na nekoliko manjih fajlova i izvršite operaciju uvoza za svaku od ovih fajlova posebno. Ako se nađete u ovoj situaciji, kontaktirajte nas za dodatnu pomoć.

Koraci procesa uvoza proizvoda

Uvoz datafeed fajla proizvoda podrazumeva prolazak kroz niz koraka i podešavanje nekih opcija u vezi sa načinom na koji će podaci iz fajla biti uvezeni u katalog proizvoda prodavnice.

Pre pokretanja stvarnog uvoza, imaćete priliku da pregledate uzorke podataka koji će biti učitani i takođe možete videti sve greške koje je sistem otkrio u vezi sa načinom na koji je uvoz podešen.

U nastavku su ukratko prikazane glavne faze procesa uvoza. Za detaljna uputstva o svakom pojedinačnom koraku posetite stranicu (Kako mogu da uvezem proizvode*-linkovati sa drugim tekstom).

Mapiranje polja

Nakon učitavanja datoteke za uvoz u MerchantPro sistem, biće neophodno mapirati polja u datoteci sa poljima u katalogu proizvoda Vaše prodavnice.

Na ovaj način će se uspostaviti korespondencija između postojećih polja u datoteci za uvoz i polja u katalogu proizvoda prodavnice. Ove asocijacije su neophodne da bi se informacije iz datafeed-a mogle učitati u odgovarajuća polja u katalogu.

U prvoj koloni ćete pronaći polja iz fajla proizvoda, a u drugoj koloni ćete morati da izaberete odgovarajuće polje iz kataloga Vaše prodavnice. Ako ne želite da uvezete određeno polje iz datoteke u prodavnicu, u drugoj koloni možete izabrati opciju Ignore this field.

Ako su SKU ili EAN polja dostupna u datoteci za uvoz, preporučuje se da ih uvezete u okviru prodavnice. Na osnovu ovih jedinstvenih identifikatora, moći ćete da ažurirate odgovarajuće proizvode u budućnosti.

NOTE
U slučaju uvoza novih proizvoda, morate mapirati polja Naziv proizvoda i Cena proizvoda. Ako istovremeno izvršite ažuriranje postojećih proizvoda, morate obavezno mapirati polje Šifra proizvoda (samo kada za ažuriranje koristite prethodno izvezenu datoteku takođe iz Vaše prodavnice, koja sadrži iste šifre proizvoda kao i one sačuvane već u prodavnici) ili kod proizvoda - SKU i/ili EAN. Preporučujemo Vam da proverite da li je upotreba SKU i EAN kodova aktivirana u Vašoj prodavnici, pre nego što započnete proces uvoza. Mogu se konfigurisati na stranici Sistemska podešavanja.

Potvrda podataka pre uvoza

Nakon što odradite sva podešavanja, moraćete da potvrdite niz informacija, tako da može da počne stvarni proces uvoza. Sada ćete biti obavešteni o novim proizvodima koji će biti uvezeni i u zavisnosti od slučaja, o postojećim proizvodima u katalogu koji će se ažurirati. U slučaju da se određeni proizvodi ne mogu biti uvezeni, biće prikazan i njihov broj i razlog zašto će biti izostavljeni iz uvoza.

Pre konačne potvrde imate mogućnost da izaberete u kojim kategorijama će se proizvodi uvoziti i da odlučite kako ćete da uvezete nove proizvođače (brendove) koji postoje u datoteci.

Završetak uvoza i status procesiranja

Nakon uvoza biće prikazan rezime glavnih promena primenjenih na Vaš katalog proizvoda, nakon procesa uvoza. Moći ćete da pristupite listi novouvezenih, ili ažuriranih proizvoda, kao i listi proizvoda koji su odbijeni, ako je primenljivo (pronaći ćete listu grešaka koje su sprečile uvoz ovih proizvoda).

Ažurirajte postojeće proizvode - potrebni identifikatori: Šifra proizvoda, SKU, EAN

Kada se vrši ažuriranje proizvoda, sistemu će biti potreban identifikator na osnovu kojeg će utvrditi vezu između proizvoda koji su već u prodavnici i proizvoda u datoteci proizvoda.

U sistemu MerchantPro, jedinstveni interni identifikator proizvoda je Šifra proizvoda. Platforma ga automatski generiše kada se kreira novi proizvod, bez obzira da li se proizvod dodaje ručno ili uvozi iz datoteke. Pored šifre proizvoda, preporučuje se da sačuvate SKU i/ili EAN kodove tokom početnog uvoza proizvoda - oni će biti neophodni kada se ažuriraju proizvodi koji su već sačuvani u katalogu.

Ako izvršite ažuriranje postojećih proizvoda na osnovu datoteke treće strane (npr. datoteke od dobavljača), tada morate takođe mapirati SKU ili EAN kod u koraku mapiranja polja. Nije dovoljno mapirati polje Šifra proizvoda, jer je šifra proizvoda interni kod specifičan za Vašu prodavnicu i ne može se naći u datoteci treće strane.

Međutim, ako ažurirate proizvode na osnovu prethodnog izvoza iz Vaše prodavnice, dovoljno je da mapirate polje Šifra proizvoda u procesu ažuriranja.

Uvoz i ažuriranje varijanti proizvoda

Ako želite da uvezete proizvode sa varijantama (npr. proizvod dostupan u različitim veličinama), kontaktirajte MerchantPro tim za podršku.

NOTE
Da biste ažurirali zalihe i cenu u slučaju proizvoda sa varijantom, idite u meni Katalog proizvoda i koristite funkciju Uvezite zalihe i cene. I jedinstveni SKU kodovi za svaku varijantu proizvoda i cena/zaliha za svaku varijantu moraju biti dodati u fajl, čak iako su cena/zaliha ista za sve varijante. Ažuriranje neće raditi ako se doda samo SKU kod osnovnog proizvoda.

Poslednji put izmenjeno: 26 Oct 2022
Je li ova stranica bila od pomoći?
Još uvek vam je potrebna pomoć?