Uslovi korišćenja

čl. 1 Definicije

Klijent“ – ugovorni partner MerchantPro koji deluje direktno, ili preko ovlašćenih predstavnika (kao što su zaposleni, klijentovi saradnici, ili bilo koje treće lice koje je ovlastio Klijent) u svrhu korišćenja usluge,

Korisnik“ – svaka osoba koja pristupa Uslugama preko ovlašćenog korisničkog naloga za i u ime Klijenta.

Ugovor“ – ovaj ugovor između ugovornih strana, koji može biti sklopljen isključivo na srpskom jeziku.

Prihvatanje ponude“ – Klijentov završetak procesa kreiranja naloga na MerchantPro.

Formular za porudžbinu“ – svaki elektronski dokument koji služi kao oblik komunikacije između MerchantPro i Klijenta, pri čemu, na zahtev Klijenta, MerchantPro pristaje da pruži tražene Usluge i Klijent je saglasan da primi ove Usluge i plati odgovarajuću cenu. U vezi sa besplatnim Uslugama, porudžbina će se smatrati kompletirana i stupiće na snagu od trenutka kada je prihvatanje ponude stiglo na MerchantPro, a u vezi sa plaćenim Uslugama, porudžbina će se smatrati kompletiranom i prihvaćenom od strane MerchantPro u trenutku kada se Strane dogovore o Uslugama, specifikacijama i ceni i stupiće na snagu tek kada MerchantPro stvarno naplati vrednost Usluge. Plaćene Usluge koje je naručio Klijent i troškovi koji su vezani za usluge biće detaljno navedeni u Dodacima porudžbine.

Usluge“ – skup unapred definisanih aktivnosti koje pruža MerchantPro na zahtev Klijenta i u interesu Klijenta, uključujući, ali ne ograničavajući se na standardne pakete usluga, pretplate na aplikacije, usluge prilagođenog razvoja softvera, usluge podešavanja, kupovinu i konfigurisanje SSL sertifikata, itd.

MerchantPro Platforma“ – skup funkcionalnosti koje razvija i administrira MerchantPro, u potpunosti, ili delimično dostupne Klijentu po kompletiranju porudžbine za usluge.

Dodatak/Dodaci porudžbini“ – svaki dokument koji prati porudžbinu je sastavni deo ovog Ugovora;

Hosting“ – usluga koja omogućava fizičkim ili pravnim licima da skladište elektronske podatke bez obzira da li su namenjeni, ili ne za javni pristup, tako što MerchantPro obezbeđuje potreban prostor na svojim serverima;

Neispravnost/nedostatak“ – svaka tehnička nepravilnost koja utiče na celokupnu funkcionalnost Usluga;

Planirano održavanje“ – svi rutinski ili radovi na ažuriranju koji mogu uticati na dostupnost Usluge.

Obaveštenje“ – pismena komunikacija preneta elektronskom poštom, ili postavljena na bilo koji elektronski medij u vezi sa bilo kojim planiranim održavanjem koje će uticati na dostupnost Usluge. MerchantPro će preduzeti sve razumne korake da pošalje takvo obaveštenje Klijentu najmanje 1 radni dan unapred.

Strana“ – bilo koja od Strana koja potpisuje ovaj Ugovor, tj. Klijent ili MerchantPro;

Plan usluge“ – struktura troškova koja predstavlja plaćanje koje odgovara izabranom standardnom paketu usluga, uključujući određeni niz izabranih funkcionalnih opcija, kako je navedeno na stranici https://www.merchantpro.rs/plans i koje mogu biti predmet ažuriranja bez prethodnog obaveštenja. Svaka promena strukture troškova biće saopštena Klijentu, ako je primenljivo, korišćenjem elektronskih komunikacionih sredstava dostupnih na MerchantPro platformi .

Pretplata na aplikaciju“ – struktura troškova koja predstavlja plaćanje koje odgovara funkcionalnosti dostupnoj na platformi MerchantPro kao aplikacija sa opcionom instalacijom, kao što je navedeno u odeljku Aplikacije na nalogu klijenta, a koje može biti predmet ažuriranja bez prethodnog obaveštenja. Svaka promena strukture troškova biće saopštena Klijentu, ako je primenljivo, korišćenjem elektronskih komunikacionih sredstava dostupnih na MerchantPro platformi .

Naknada za podešavanje“ – struktura troškova koja predstavlja plaćanje koje odgovara bilo kojim radovima na konfiguraciji funkcionalnosti, radovima koje je MerchantPro izvršio za Klijenta, i koje mogu biti ažurirane bez prethodnog obaveštenja. Svaka promena strukture troškova biće saopštena Klijentu, ako je primenljivo, korišćenjem elektronskih komunikacionih sredstava dostupnih na MerchantPro platformi.

Ograničenja korišćenja“ – skup maksimalnih ograničenja do kojih se može koristiti vrsta plana usluge, kao što je navedeno na stranici https://www.merchantpro.rs/plans. Kada se dostigne bilo koje od maksimalnih ograničenja korišćenja trenutnog plana usluga, potrebna je nadogradnja na viši servisni plan.

Nadogradnja plana“ – zamena klijentovog trenutno korišćenog plana usluga višim planom usluga, nakon klijentove porudžbine, ili nakon generisanja automatske porudžbine, ako je Klijent stigao do limita korišćenja trenutnog plana.

Smanjenje Plana“ – zamena klijentovog trenutno korišćenog plana plaćenih usluga planom usluga koji se plaća niže, po nalogu Klijenta ili nakon njegove zamene besplatnim planom usluga, nastao nakon što Klijent nije ispunio svoje obaveze plaćanja.

Prilagođene usluge razvoja softvera“ – plaćene usluge različite od standardnih planova usluga, dostupne nakon plaćanja i koje se sastoje od web i/ili softverskog razvoja, koje MerchantPro može da pruži na zahtev Klijenta i za potrebe Klijenta, na osnovu specifikacija koje je dostavio Klijent. Specifikacije na osnovu kojih će MerchantPro pružati prilagođene usluge razvoja softvera biće opisane u dodacima formularu porudžbine. Porudžbina će se smatrati završenom i prihvaćenom od strane MerchantPro na osnovu sporazuma Strana o Uslugama, specifikacijama i njihovoj ceni i postaće pravno obavezujuća tek nakon što MerchantPro naplati vrednost Usluge prilagođenog razvoja softvera.

Podrška“ – Centar za tehničku podršku za MerchantPro, dostupan putem elektronske pošte na support@merchantpro.rs ili korišćenjem formulara za kontakt.

Normalno korišćenje“ – korišćenje Usluga, prema izabranim planovima usluga, isključivo u svrhu za koju ih nudi MerchantPro, u okviru raspoloživih kapaciteta i opcija, ograničeno prema odredbama i uslovima korišćenja i u skladu sa odredbama ovog ugovora.

Ugovor o nivou usluge (SLA)“ – Mesečna dostupnost osnovnih usluga prema dogovoru između Strana, u skladu sa smernicama priloženim kao Dodatak 3 ovog Ugovora.

Uslovi i odredbe korišćenja“ – pravila ponašanja i korišćenja koja regulišu Usluge i namenjena su Klijentu, dostupna kao periodično ažurirana na web sajtu MerchantPro, na https://www.merchantpro.rs/info/terms stranici i koja mogu biti ažurirana i dopunjena u skladu sa odredbama ovog Ugovora.

Čl. 2 Predmet ugovora

2.1 Predmet Ugovora je pružanje dole navedenih usluga od strane MerchantPro u interesu Klijenta, u skladu sa odredbama i uslovima ovog Ugovora:

 • pružanje Klijentu niza funkcionalnih opcija za kreiranje i administraciju onlajn prodavnice, u skladu sa planom/uslugama koje odabere Klijent, čije su specifikacije uključene u odeljku Paketi, a dostupne i važeće nakon popunjavanje formulara porudžbine na: https://www.merchantpro.rs/plans;
 • hostovanje onlajn prodavnica/e na serverima MerchantPro kako bi onlajn prodavnica bila dostupna trećim licima;
 • pružanje plaćenih usluga prilagođenog razvoja softvera, na zahtev Klijenta i za njegovu upotrebu, a koje se primenjuju na onlajn prodavnice/e koje je kreirao Klijent preko standardnih funkcionalnih opcija dostupnih na MerchantPro i koje je klijent naveo.

2.2 Ovaj Ugovor zamenjuje svaki drugi ugovor/saglasnost prethodno zaključen između MerchantPro i Klijenta za usluge slične onima koje su predviđene kao predmet ovog Ugovora, u čl. 2.1, međutim, ne poništava nikakve dospele ili zakasnele obaveze plaćanja, niti bilo kakve kazne za prethodno pružene usluge, i ne predstavlja odricanje MerchantPro od svog prava da povrati gore navedeno. Štaviše, ovaj Ugovor ne zamenjuje niti zamenjuje druge ugovore zaključene između Strana, ako takvi sporazumi imaju različite ciljeve i/ili pokrivaju različite usluge od onih koje su predviđene ovim Ugovorom.

Čl. 3 Trajanje ugovora

3.1 Ovaj ugovor stupa na snagu:

a) u vezi sa besplatnim Uslugama – čim Prihvatanje ponude stigne na MerchantPro, i

b) u vezi sa plaćenim Uslugama, u skladu sa planovima usluga – čim Prihvatanje ponude uključujući i stvarno plaćanje usluga prema izabranom planu usluga stigne na MerchantPro.

3.2 Ovaj Ugovor se zaključuje na neodređeno vreme i prestaje pod okolnostima predviđenim u čl. 21. ovog Ugovora.

3.3 Klijent će ispuniti novu Porudžbinu usluge pre isteka tekućeg perioda, u suprotnom će se primeniti prelazak na besplatni plan usluga.

3.4 Ako Klijent dostigne ograničenja korišćenja trenutnog plana usluga, Klijentu će se automatski dodeliti plan usluge koji odgovara nivou korišćenja usluge, preko opcije nadogradnje plana. Ako Klijent želi da izvrši smanjenje plana, Klijent može ručno, sa svog naloga ili sa platforme MerchantPro, naručiti niži plan usluga koji će stupiti na snagu nakon isteka perioda koji odgovara trenutni plan.

Čl. 4 Lokacija aktivnosti predviđenih ugovorom

4.1 Aktivnosti predviđene ovim Ugovorom će se obavljati u registrovanim kancelarijama MerchantPro.

Čl. 5 Vrednost ugovora

5.1 Cene usluga su isključivo one navedene u Prilozima porudžbine, kako ih prihvata i koristi Klijent slanjem porudžbine. Cene usluga koje se nalaze u Prilozima porudžbina su bez PDV-a ili drugih primenjivih poreza. Plaćanje će se smatrati obavljenom kada je tačan iznos, bez ikakvih bankovnih naknada, poreza ili drugih naknada/zadržavanja, primljen na račun MerchantPro.

čl. 6 Uslovi plaćanja i drugi troškovi

6.1 Nakon davanja naloga za kupovinu plaćenih Usluga izdaje se profaktura koja se šalje Klijentu email-om i plaća ga Klijent u roku od 14 (četrnaest) dana od prijema, unapred, bankovnim nalogom ili bilo kojim od sredstava plaćanja koje je klijentu obezbedio MerchantPro. Za brzu obradu potrebno je na bankovnom nalogu navesti broj profakture. Nakon toga, u roku od najviše 14 (četrnaest) dana od prijema uplate, MerchantPro će izdati fakturu Klijentu, u skladu sa profakturom. Klijent će dobiti pristup kupljenim Uslugama čim se na računu MerchantPro primi iznos koji odgovara profakturi.

6.2 Ukoliko Klijent ne uplati blagovremeno vrednost predviđenu profakturom, MerchantPro zadržava pravo da suspenduje pristup ugovorenim Uslugama.

6.3 Ukoliko Klijent ne uplati predračun u roku od 30 kalendarskih dana od dana dospeća, odnosno 30. dana od dana izdavanja fakture, obezbeđenje svih Usluga koje se plaćaju će biti prekinute i Klijent će imati pristup isključivo besplatnim Uslugama. Prekid Usluga koje se plaćaju neće uticati na već dospele obaveze Klijenta.

6.4 Nakon unosa podataka o kreditnoj kartici koja će se koristiti za plaćanje Usluga, Klijent može izraziti saglasnost o automatskom obnavljanju i o plaćanju direktnim zaduživanjem narednih faktura za kupljene Usluge. Klijent ima mogućnost da naknadno deaktivira uslugu direktnog zaduživanja.

6.5 Ako MerchantPro primi bilo kakve tužbe, obaveštenja ili bilo koju drugu vrstu zahteva od bilo kog javnog ili privatnog autoriteta u vezi sa aktivnostima Klijenta na platformi MerchantPro i koji uključuju bilo koju radnju tehničke , pravne, finansijske, itd. prirode od strane MerchantPro, MerchantPro će izdati Klijentu profakturu o vrednosti pruženih usluga u odnosu na gore navedene okolnosti, pri čemu klijent treba da plati u roku od 14 dana od primljene profakture. Vrednost Usluga će se izračunati na osnovu vremena i resursa koje je MerchantPro utrošio, kao i na osnovu troškova koje snosi MerchantPro u tu svrhu. Takve situacije uključuju, ali nisu ograničene na, tužbe vezane za povredu radnih prava, tužbe državnih organa, potraživanja posetilaca ili klijenata prodavnice kojom upravlja Klijent, tužbe vezane za kršenje zakonskih odredbi od strane Klijenta.

čl. 7 Obaveze MerchantPro

7.1 MerchantPro se obavezuje da će:

 • obezbediti pristup Klijentu funkcionalnim opcijama potrebnim za kreiranje i administraciju onlajn prodavnice/a, u skladu sa planom usluga, ili pretplatom na aplikaciju koju/e odabere Klijent;
 • preduzeti sve potrebne korake za pružanje Usluge na minimalnom dogovorenom nivou (SLA) osim za bilo kakvo planirano održavanje, kao i izuzev činjenice da neka kašnjenja ili drugi kvarovi mogu biti uzrokovani van volje i kontrole MerchantPro (provajder pristupa Internetu, provajderi električne energije, itd.); u slučaju da MerchantPro ne uspe da isporuči minimalni ugovoreni SLA, Klijent ima pravo da zahteva od MerchantPro proporcionalnu vrednost plana usluga/pretplate za period nefunkcionalnosti ili da zatraži produženje plana Usluga/pretplate na aplikaciju za period nefunkcionalnosti;
 • stvoriti sve razumne tehničke uslove kao uobičajene i minimalno potrebne, a da se to ne smatra obavezom sa punom garancijom, za odgovarajuću zaštitu od pokušaja prevare;
 • otkloniti sve potencijalne nedostatke koje je Klijent podneo, ako je zahtev prijavljen i registrovan u Centru za podršku MerchantPro. Podnošenje i registracija zahteva ne suspenduje obavezu Klijenta da plati uslugu pruženu po ovom Ugovoru. Nedostaci se smatraju popravljenim, u slučaju potpunog ili delimičnog otklanjanja, kad god je obezbeđeno pružanje/kontinuitet Usluge. Svaki zahtev u vezi sa funkcionisanjem Usluge dostavlja se na email adresu support@merchantpro.rs ili putem obrasca za kontakt. MerchantPro se obavezuje da će otkloniti sve tehničke operativne kvarove koji su nastali u njegovoj mreži, kako bi se obezbedilo snabdevanje/kontinuitet usluga, u roku od najviše 2 radna dana od njihove registracije, u skladu sa specifikacijama navedenim ovde;
 • obezbediti poverljivost klijentovih pristupnih lozinki i otklonite sve tehničke probleme koji sprečavaju normalan rad Usluge, a koji spadaju u delokrug odgovornosti MerchantPro (tehnički problemi sistema, neprikladni aspekti u vezi sa dostupnošću);
 • pružiti Klijentu ovaj Ugovor kako je zaključen/dogovoren, na nalogu ili na platformi MerchantPro. Zaključeni Ugovor čuva MerchantPro u svom informacionom sistemu;
 • pruži Klijentu, pre kupovine plana Usluge/pretplate na aplikaciju, mogućnost da izmeni podatke o identitetu koje je prethodno uneo Klijent, bilo tako što će izmene izvršiti direktno preko MerchantPro na pismeni zahtev Klijenta, ili pružanjem Klijentu mogućnost izmene ovih podataka sa naloga Klijenta ili bilo kojim drugim tehničkim sredstvom koje može obezbediti odgovarajuću izmenu identifikacionih podataka Klijenta;
 • pružiti plaćene usluge prilagođenog razvoja softvera po nalogu Klijenta čim Klijent plati njihovu vrednost.

7.2 MerchantPro zadržava pravo da interveniše na tekstualni ili foto sadržaj koji je dodao Klijent, bez prethodnog saglasnosti Klijenta, ako postoje bilo kakve indicije da relevantni sadržaj krši zakon, dobar moral, ugled Dobavljača, ili u bilo kojim drugim okolnostima kada to zahtevaju zakon, vlasti, ili druga tela ovlašćena zakonom.

7.3 U slučaju da MerchantPro ne ispuni svoje obaveze u vezi sa dostupnošću Usluge, Klijent će imati pravo da zahteva ili produženje trajanja Ugovora za broj dana tokom kojih je pružanje Usluge prekinuto, ili srazmernu vrednost koja odgovara periodu tokom kojeg je rad Usluge prekinut.

Klijent neće imati pravo da zahteva gore navedenu kompenzaciju ako je neispunjavanje obaveze direktno ili indirektno uzrokovano sledećim:

 • greška, nemar ili operativne greške Klijenta, Klijentovih zaposlenih ili Klijentovih klijenata;
 • Klijentovo nepoštovanje Uslova korišćenja koji regulišu Uslugu;
 • svaka intervencija Klijenta koja bi mogla da utiče na rad Usluge u celini ili bilo koje komponente Usluge;
 • Planirano održavanje;

7.4 MerchantPro zadržava pravo da suspenduje Klijentov pristup Uslugama, bilo privremeno ili trajno, u slučaju da poseduje razumne dokaze ili sumnje u vezi sa Kršenjem ovog Ugovora od strane Klijenta. Usluga može biti suspendovana bez prethodnog obaveštenja ako Klijent:

 • obavlja bilo koju od aktivnosti predviđenih u čl. 8.1, stav g);
 • obavlja druge aktivnosti koje utiču na integritet Usluga koje MerchantPro nudi drugim klijentima.

7.5 Klijent će koristiti usluge samo na sopstvenu odgovornost, a javni pristup informacijama je obezbeđen na odgovornost Klijenta. Usluge se kao takve pružaju za i u ime Klijenta, a MerchantPro ne daje nikakve garancije klijentovim klijentima, ni pod kojim okolnostima, i u slučaju bilo kakvih potraživanja trećih strana u vezi sa Klijentom i informacijama koje je objavio, automatski dovodi do obaveze pune garancije, uključujući povezane i prateće troškove nastale usled podnetih reklamacija. Štaviše, MerchantPro ima pravo na traženje odštete protiv Klijenta za bilo koju potencijalnu štetu koju pretrpi MerchantPro u vezi sa bilo kojim potraživanjem i/ili žalbom treće strane.

7.6 MerchantPro zadržava pravo da privremeno suspenduje, bez prethodnog obaveštenja, klijentov pristupni nalog Uslugama, da trajno prekine pregled sadržaja Klijenta ili privremeno eliminiše, do rešenja , ili trajno određene stavke sadržaja Klijenta, ako se prijave potencijalna kršenja zakonskih odredbi, kao što su, ali ne ograničavajući se na - klevete, pretnje, koje uključuju ili se odnose na pornografiju, nepristojnost, prekršaji koje krše bilo koje pravo intelektualne svojine, ili bilo koje fizičko, ili pravno lice koje krši ovaj Ugovor.

7.7 MerchantPro ne polaže, ne pretpostavlja i ne poseduje nikakva prava intelektualne svojine nad sadržajem koji Klijent koristi/postavlja u okviru Usluga. Svi materijali i informacije su vlasništvo Klijenta, koji je isključivo odgovoran za njihov sadržaj u vezi sa bilo kojim potraživanjem treće strane (uključujući državne organe) protiv MerchantPro u vezi sa sadržajem koji je koristio/objavljivao Klijent u okviru Usluga. Štaviše, MerchantPro ima pravo da traži odštetu protiv Klijenta za bilo koju potencijalnu štetu koju pretrpi MerchantPro u vezi sa bilo kojim potraživanjem i/ili zahtevom treće strane.

7.8 U vezi sa uslugom prilagođenog razvoja softvera, obaveze MerchantPro se smatraju ispunjenim čim se implementiraju zahtevi Klijenta, u obliku i u vreme dogovoreno sa Klijentom. Ako Klijent ne pruži MerchantPro sve informacije i/ili dokumente potrebne za primenu Usluga razvoja softvera i takav neuspeh prouzrokuje kašnjenja u procesu implementacije, MerchantPro zadržava pravo da produži vreme implementacije i nametne dodatne troškove, ako su potrebno angažovanje pored prvobitno planiranog.

7.9 Nakon prestanka važenja Ugovora kako je predviđeno čl. 21 ovog Ugovora, MerchantPro zadržava pravo da deaktivira ili trajno izbriše, delimično ili u celini, sadržaje koje je Klijent objavio u MerchantPro sistemu .

 1. Nakon isteka Plana usluga koji je kupio Klijent, MerchantPro zadržava pravo da deaktivira, ili trajno izbriše sadržaj koji je uveo Klijent, a koji premašuje trenutni plan usluga koji Klijent koristi.
 2. MerchantPro se obavezuje da pruži pomoć Klijentu u skladu sa ograničenjima i sredstvima pomoći koja odgovaraju planu usluga koji Klijent koristi.
 3. Pružena pomoć uključuje pojašnjenja opštih pitanja u vezi sa funkcionisanjem platforme i korišćenjem Usluga. Usluga pomoći ne uključuje radove ili konfiguracije koje je izvršio MerchantPro tim.

7.10 MerchantPro će preduzeti sve potrebne korake da pruži brze odgovore i rešenja. Vreme odgovora je vremenski period između zahteva za podršku i vremena kada je zahtev uzet u razmatranje. Vreme rešavanja varira u zavisnosti od težine i složenosti incidenta, kao i u skladu sa planom usluga koji koristi Klijent.

čl. 8 Obaveze klijenta

8.1 Klijent se obavezuje da će:

 • poštovati Odredbe i uslove korišćenja usluge;
 • neće koristiti Usluge protivno uobičajenim praksama na ovom polju, sopstvenih pravila, ili zakona na snazi, niti koristiti metode rada koje direktno ili indirektno utiču ili krše prava i interese trećih lica;
 • biti odgovoran za sve predrasude, troškove ili štetu koju prouzrokuju Korisnici koji u lošoj nameri pristupaju Uslugama sa Klijentovog naloga;
 • normalno i pošteno koristiti Uslugu u svrhe legalne trgovine. Klijent neće preduzeti niti dozvoliti bilo kakvu radnju koja bi mogla da utiče na bezbednost mreže i sistema MerchantPro, ili bezbednost mreža i sistema trećih strana, ili koja bi na bilo koji način mogla da bude u suprotnosti sa uobičajenom upotrebom Usluge. U takvim okolnostima, odgovornost za svu štetu koju traže treća lica isključivo pripada Klijentu. Štaviše, MerchantPro ima pravo da podnese zahtev za odštetu protiv Klijenta za bilo koju potencijalnu štetu koju pretrpi MerchantPro u vezi sa bilo kojim potraživanjem i/ili zahtevom treće strane;
 • platiti predračunske vrednosti koje odgovaraju porudžbinama Usluga prema odredbama čl. 5 i čl. 6;
 • biti odgovoran za bezbedno održavanje korisničkih imena, lozinki i drugih poverljivih informacija. U slučaju sumnje da su takve informacije kompromitovane, Klijent će zahtevati izmenu podataka za prijavljivanje tako što će u tu svrhu pismenim putem kontaktirati Službu tehničke podrške na adresi support@merchantpro.rs, ili putem formulara za kontakt;
 • neće koristiti sistem MerchantPro i/ili pruženu uslugu ni na koji način i ni pod kojim okolnostima za hostovanje, komunikaciju, upućivanje ili usmeravanje na bilo koji od sadržaja ispod:
  • Golotinja, pornografija bilo koje vrste, bilo koja slika ili tekst sa seksualnim, ili nepristojnim sadržajem;
  • Kršenje prava intelektualne svojine i autorskih prava i/ili povezanih sa njima ili bilo kog drugog prava ili interesa treće strane;
  • Pretnje, zlostavljanje, uznemiravanje, klevetničke izjave itd.;
  • Promovisanje nelegalnih aktivnosti kao što su: phishing, lažiranje(spoofing), proksi(proxy), hakovanje, sniffing, warez (mp3, avi, itd; pružanje muzike ili filmova) itd;
  • Svaka slika ili tekst namenjen podsticanju ksenofobije;
  • Lične i/ili privatne informacije koje će se koristiti u nezakonite svrhe;
  • Svaki sadržaj koji MerchantPro smatra štetnim.
 • da ne prenosi neželjene komercijalne poruke (spam) za promovisanje bilo kog sajta, usluge ili proizvoda, koristeći sistem MerchantPro ili preko servera treće strane za promovisanje bilo kog sajta hostovanog na serveru. U slučaju takvih radnji, koje MerchantPro smatra nepoželjnim i protivno zakonskim odredbama na snazi, pristup Uslugama će biti suspendovan bez prethodnog obaveštenja, a odgovornost će u potpunosti snositi Klijent i trgovačko preduzeće, fizičko ili pravno lice koje je odgovorno za promociju/zabranjene radnje;
 • biti u potpunosti i isključivo odgovoran i da će obeštetiti treću stranu oštećenu bilo kojim zabranjenim radnjama, kao što je navedeno u stavovima f) i g) iznad;
 • navesti aktuelne, istinite i validne informacije o identitetu kompanije, sertifikovanog fizičkog lica ili fizičkog lica koje drži i upravlja online prodavnicom (naziv kompanije, registracija u APR-u, PIB, telefon broj, punu adresu, važeću email adresu itd.) i predstavnika koji upravlja nalogom za pristup Usluzi, kako se zahteva u procesu registracije, ili u drugim odeljcima platforme MerchantPro. Klijent se obavezuje da će ažurirati svoje podatke u slučaju njihove izmene. Ako se podaci u vezi sa identitetom kompanije, sertifikovanog fizičkog lica ili fizičkog lica koje drži i upravlja online prodavnicom, ili informacije u vezi sa identitetom predstavnika koji upravlja nalogom na platformi MerchantPro pokažu netačnim ili lažnim, pristup Uslugama može biti suspendovan bez prethodnog obaveštenja, sve do popravljanja situacije;
 • obezbediti autentičnost ili validnost informacija o napravljenoj prodavnici. U slučaju sumnje u vezi sa autentičnošću ili validnošću ovih informacija, bez obzira na njihovu prirodu, ili izvor, MerchantPro zadržava pravo da suspenduje pristup Uslugama bez prethodnog obaveštenja;
 • snositi odgovornost za sve aktivnosti izvršene na osnovu Usluga koje pruža MerchantPro i za ceo sadržaj učitan na nalog Klijenta za Usluge MerchantPro, bez obzira na posledice koje ove radnje ili sadržaj mogu imati. MerchantPro ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj koji je objavio Klijent niti za njegove radnje, bez obzira na njegovu prirodu. Štaviše, MerchantPro ima pravo da zatraži odštetu protiv Klijenta za bilo koju potencijalnu štetu koju pretrpi MerchantPro u vezi sa bilo kojim potraživanjem i/ili zahtevom treće strane;
 • neće obavljati bilo kakvu nelegalnu trgovinu, kako je to predviđeno važećim zakonskim odredbama. Angažovanje u bilo kojoj aktivnosti koja bi se mogla smatrati nezakonitom rezultiraće suspenzijom pristupa Uslugama bez prethodnog obaveštenja;
 • neće koristiti bilo koje domene, ili poddomene koji zloupotrebljavaju registrovane nazive žigova koji ne pripadaju Klijentu, ili krše zakonska prava bilo koje druge strane, i da neće koristiti domene ili poddomene koji se mogu smatrati, direktno ili indirektno, kao: kleveta, nepristojnost, pornografija, uznemiravanje, uvredljivi jezik, diskriminacija, rasizam, ali ne ograničavajući se na gore navedeno. Nepoštovanje ove obaveze dovodi do suspenzije pristupa Uslugama bez prethodnog obaveštenja, a odgovornost u potpunosti pripada Klijentu zbog koga se online prodavnica koristi radi zabranjenih radnji. Štaviše, MerchantPro ima pravo da zatraži odštetu protiv Klijenta za bilo koju potencijalnu štetu koju pretrpi MerchantPro u vezi sa bilo kojim potraživanjem i/ili zahtevom treće strane;
 • biti isključivo odgovoran za sadržaj objavljenih materijala. Objavljivanjem, Klijent izjavljuje i garantuje da:
  • je vlasnik objavljenog materijala, ili je nosilac dozvole, ili je dobio saglasnost, ili dozvolu da koristi relevantni materijal na bilo koji način i stoga može da ga koristi uključivanjem, reprodukcijom, distribucijom na web stranici i na bilo koji medijski kanal;
  • ima saglasnost bilo koje osobe koja se vizuelno, ili zvučno može identifikovati u sadržaju materijala objavljenog na web sajtu, implicitno u javnom kontekstu, i na bilo kom mediju, u okviru uslova i ograničenja koje predviđa ovaj Ugovor koji reguliše uslove korišćenja web sajta;
  • neće objavljivati materijale koji su po svom sadržaju klevetni i koji mogu, direktno ili indirektno, oštetiti MerchantPro ili bilo koje treće fizičko ili pravno lice;
  • neće objavljivati nepristojne, ili pornografske materijale (kao što su eksplicitni seksualni činovi, eksplicitna frontalna golotinja, itd.) ili scene nasilja, ili podsticati kršenje ljudskih prava priznatih važećim zakonom i/ili međunarodnim sporazumima u ovoj oblasti ;
  • neće objavljivati materijale čiji sadržaj bi mogao da naruši ljudski integritet i dostojanstvo, koji su diskriminatorni, preteći, uznemiravajući, sa nasilnim sadržajem, koji bi mogao da podstakne mržnju, ili diskriminaciju prema grupi na osnovu rase, vere, etničke pripadnosti, pola, starosti, seksualne orijentacije;
  • neće objavljivati materijale čiji sadržaj na bilo koji način promoviše nezakonite aktivnosti kao što su, ali bez ograničenja na nelicencirano kockanje;
  • klasifikovaće materijale koji se smatraju neprikladnim za gledanje maloletnicima kao „neprikladne za mlađe od 18 godina“;
  • neće ni pod kojim okolnostima koristiti identitet drugog stvarnog lica, pri čemu se krađa identiteta kažnjava prema važećim krivičnim zakonima;
  • učitavanjem slika i opisa proizvoda za korišćenje Usluga, saglasan je da one postanu javne i da ponudi pristup svakom korisniku interneta.
 • neće koristiti bilo koji automatski sistem koji šalje ponovljene zahteve na bilo koji od MerchantPro servera i koji može izazvati kvar, ili sporo funkcionisanje.

8.2 Klijent ovim izjavljuje i garantuje da ima i da će održavati važećim sve potrebne dozvole, odobrenja, licence, potvrde itd., uključujući sve izmene i dopune koje bi mogle biti potrebne za Klijenta da obavlja svoju delatnost u skladu sa ovim Ugovorom. Klijent je isključivo odgovoran nadležnim organima za dobijanje ovih dozvola, saglasnosti, licenci, odobrenja, kao i za sve posledice koje proizilaze iz delatnosti Klijenta bez posedovanja ovih dozvola, odobrenja, licenci, potvrda.

Čl. 9 Povraćaj uplata

9.1 U bilo kojoj od okolnosti koje dovode do ograničavanja Usluge dalje do Klijentovog kršenja bilo koje od svojih obaveza iz ovog Ugovora, posebno onih koje su uključene u čl. 7.4 i član 8.1, slovo f) - o), međutim, bez ograničavanja na njih, Klijent nema pravo da zahteva odštetu, ili povraćaj vrednosti Ugovora, bez obzira na posledice koje prouzrokuje ograničenje u korišćenju Usluga.< /p>

9.2 Za sve vreme trajanja ugovornih odnosa, MerchantPro pruža jednokratnu garanciju za povraćaj prve uplate primljene od Klijenta za bilo koji izabrani plan usluga, u roku od najviše 15 dana od njihovog primanja. MerchantPro neće vratiti prvu uplatu osim ako nije u skladu sa ovim Ugovorom, zaključenim između MerchantPro i Klijenta.

9.3. Pored situacija predviđenih u čl. 9.1, Klijent nema pravo da zahteva povraćaj uplate za bilo koju drugu vrstu usluga, uključujući, ali ne ograničavajući se na pretplate na aplikacije, SSL sertifikate, proizvode, ili usluge prilagođenog razvoja softvera, ili naknade na podešavanje.

Čl. 10 Izmene i dopune uslova korišćenja usluga

10.1 Odredbe i uslovi korišćenja Usluga su sastavni deo ovog Ugovora. MerchantPro zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni sadržaj Uslova korišćenja. U tom slučaju, on će obavestiti Klijenta 30 dana pre stupanja na snagu objavljivanjem obaveštenja na određenim stranicama Usluga, ili će ga saopštiti na drugi način.

10.2. Izmene će stupiti na snagu u roku od 30 dana od obaveštenja osim ako Klijent ne izrazi svoje izričito neslaganje.

10.3. MerchantPro ima pravo da izmeni Odredbe i uslove korišćenja Usluga sa trenutnim dejstvom i bez prethodnog obaveštenja, ako podleže zakonskoj obavezi koja ga primorava da izmeni Uslove i Uslove na način koji onemogućava pridržavanje roka za obaveštenje koje je gore navedeno, u svrhu borbe protiv nepredviđene i neposredne pretnje po zaštitu Usluga, posredovanja ili zaštite korisnika od prevare, malvera, neželjene pošte, kršenja bezbednosti ličnih podataka, ili druge pretnje po sajber bezbednost, kao iu svim drugim okolnostima koje zahtevaju izmene sa, ili bez značajnog uticaja na prava i obaveze strana.

10.4 Klijent će imati stalan pristup Uslovima i odredbama korišćenja usluga, kako bi mogao da ih konsultuje u bilo kom trenutku. Sve nove funkcionalnosti, instrumenti, sredstva ili ograničenja razvijena i primenjena za poboljšanje Usluga takođe su uključeni u predmet ovog Ugovora.

10.5 Korišćenje Usluga (pristup, navigacija i registracija klijentovog naloga, kreiranje prodavnice) predstavlja direktan, potpun i bezuslovni ugovor o usklađenosti sa Uslovima i odredbama korišćenja i sa ovim Ugovorom.

Čl. 11 Pristup Uslugama MerchantPro

11.1 MerchantPro će dati dozvolu za korišćenje sajta MerchantPro i Usluga u skladu sa uslovima korišćenja u nastavku:

 • Zabranjeno je kopiranje u celini ili delimično, distribucija bilo kog dela platforme MerchantPro, bez obzira na medij za skladištenje koji se koristi za kopiranje, kao i kopiranje u svrhu distribucije ili za bilo koji drugi svrhe;
 • Zabranjeno je intervenisati na bilo koji način koji bi mogao da dovede do kvara na platformi MerchantPro i uslugama, čak i ako je to privremeno, bez prethodnog pismenog odobrenja MerchantPro;
 • Zabranjeno je vršiti bilo kakve izmene ili modifikacije bilo kog dela platforme MerchantPro, osim onih razumnih izmena, ili modifikacija koje se obavljaju radi pravilnog korišćenja platforme MerchantPro i Usluga u svrhu za koju se su kreirani;
 • Zabranjeno je preduzimanje bilo kakve radnje koja negativno utiče na poštene, razumne i dozvoljene aktivnosti drugih korisnika ili koja zastrašuje, uznemirava, ili verbalno, ili vizuelno napada druge korisnike sajta i usluga, uključujući pristup i korišćenje ličnih naloga drugih korisnika;
 • Zabranjeno je preduzimanje bilo koje radnje čak i propustom, ili bilo kojom aktivnošću koja bi mogla olakšati, ili podstaći radnje koje krše odredbe i uslove ovog Ugovora, ili zakonske odredbe koje regulišu pravno izvršavanje određenih aktivnosti;
 • Zabranjeno je preduzimanje bilo kakvih radnji koje mogu negativno da utiču i ometaju bezbednosne elemente sajta, sa elementima koji sprečavaju, ili ograničavaju upotrebu, ili kopiranje sadržaja, ili sa elementima koji povećavaju ograničenja korišćenja sajta, ili sadržaj sajta;< /li>
 • Kršenje ovog Ugovora može dovesti do suspenzije pristupa Uslugama MerchantPro sa ili bez prethodnog obaveštenja, u zavisnosti od slučaja.

11.2 Za pristup i korišćenje Usluga potrebno je kreiranje naloga za pristup na platformi MerchantPro. Klijent ovim preuzima punu odgovornost za sve aktivnosti koje se obavljaju korišćenjem naloga kreiranog na platformi MerchantPro.

Čl. 12 - Izvoz podataka

12.1 U zavisnosti od korišćenog plana usluga, Klijent može imati pristup funkcijama potrebnim za izvoz podataka proizvoda, klijenata i porudžbina, u formatima dostupnim na nalogu, ili na platformi MerchantPro. MerchantPro ne može da garantuje izvoz podataka u drugom formatu osim onog koji je dostupan na Klijentovom pristupnom nalogu Uslugama i ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi sa načinom na koji se ti podaci mogu učitati u druge informacione sisteme.

12.2 U zavisnosti od tehničke dostupnosti, MerchantPro može analizirati mogućnost izvoza, na zahtev Klijenta, drugih tipova podataka osim onih navedenih u čl. 12.1 i/ili njihov izvoz u druge vrste formata osim onih dostupnih na Klijentovom pristupnom nalogu Uslugama. Ove usluge, ako je tehnički moguće, biće obezbeđene uz plaćanje.

Čl. 13 Otkazivanje i brisanje naloga za pristup uslugama

13.1 Klijent može da otkaže svoj nalog u bilo kom trenutku. Nakon poništenja naloga za pristup Uslugama, onlajn prodavnice povezane sa tim nalogom više neće biti vidljive. Otkazani nalozi, povezane onlajn prodavnice i informacije koje odgovaraju njima biće automatski izbrisani, osim ako se nalog za pristup Uslugama ponovo aktivira u roku od najviše 30 dana od njegovog otkazivanja. Ponovna aktivacija naloga za pristup Uslugama zahteva prijavljivanje na nalog u gorenavedenom roku.

13.2 MerchantPro može da suspenduje, ili otkaže u bilo kom trenutku i bez prethodnog obaveštenja pristupne naloge Uslugama za koje se sumnja da su uključeni u lažne, ili nezakonite aktivnosti, na osnovu korišćenja Usluge koje pruža MerchantPro, ili za koje se sumnja da su tipa SPAM, aktivnosti „pecanja“, ili slično, ili za koje se sumnja da su kreirane automatizovanim sredstvima kao što su „botovi“.

13.3 MerchantPro može da otkaže pristupni nalog Uslugama zbog nedostatka aktivnosti registrovanih na nalogu Klijenta u periodu dužem od 6 meseci osim ako Klijent ne koristi plaćeni plan usluga.

Čl. 14 Isključivanje određenih garancija

14.1 MerchantPro ne garantuje da je korišćenje Usluga u skladu sa zahtevima i očekivanjima Klijenta.

14.2 Usluge neće biti regulisane nikakvim uslovima, garancijama ili bilo kojim drugim uslovima (uključujući implicitne uslove koji se odnose na kvalitet, zadovoljavajuću kompatibilnost prema opisu), osim onih koji su eksplicitno navedeni ovde.

Čl. 15 Poverljivost informacija

15.1 Svaka Strana će obezbediti poverljivost svih informacija (uključujući odredbe i uslove navedenih ovde) i dokumenata, uključujući, ali ne ograničavajući se na, informacije koje se odnose na komercijalnu aktivnost, ili trgovinu ili profesionalne tajne, procese, know-how, itd. ili metode koje druga Strana koristi u svojim aktivnostima, koje je druga Strana pribavila u skladu sa, ili u vezi sa ovim Ugovorom. Da bi zaštitila prava i interese druge Strane ovog Ugovora, Strana može otkriti samo poverljive informacije koje se odnose na drugu Stranu koje zahteva interno ovlašćeno osoblje, ili osoblje kompanija ovlašćenih za potrebe ovog Ugovora ili od strane vlasti i pod dejstvom zakona.

15.2 Svaka od Strana je saglasna:

 • da ne koristi bilo koju poverljivu informaciju koja se odnosi na drugu stranu u bilo koju drugu svrhu osim za ispunjavanje obaveza iz ovog Ugovora, ili za ostvarivanje bilo kog prava koje proističe iz ovog Ugovora;

 • da ne kopira i ne otkriva bilo kakve poverljive informacije bilo kojoj trećoj strani osim ako to nije pismeno odobreno od strane zakonskog zastupnika druge strane. Međutim, obe strane imaju pravo da otkriju informacije u vezi sa ovim Ugovorom zakonskim predstavnicima povezanih kompanija, uključujući i one koji pružaju pomoć u vezi sa ovim Ugovorom, pod uslovom da preduzmu odgovarajuće obaveze poverljivosti.

15.3 Odredbe ovog poglavlja ne pokrivaju poverljive informacije u vezi sa kojima primalac može da pruži dokaz, u korist Strane koja je otkrila, da:

 • na datum obelodanjivanja, informacija je već bila poznata primaocu (bez obaveze da čuva njihovu poverljivost);
 • nakon datuma obelodanjivanja, primalac u dobroj veri legalno dobija informacije od nezavisne treće strane koja nije vezana bilo kakvom obavezom poverljivosti u vezi sa relevantnim poverljivim informacijama;
 • po obelodanjivanju, informacija je u potpunosti poznata, ili saopštena javnosti na druge načine osim nemara primaoca, ili kršenjem ograničenja predviđenih ovim Ugovorom ili Prilozima;
 • informacije su dobijene nezavisno od primaoca, ili u njegovo ime bez pristupa bilo kojoj od poverljivih informacija;
 • otkrivanje se zahteva po zakonu, sudskim postupcima, državnim organima, ili institucijama, ili drugim regulatornim organima;
 • dat je pismeni ugovor za njegovo otkrivanje.

čl. 16 Ograničenje odgovornosti

16.1 Strane su saglasne da se informacije i Usluge koje su ovim regulisane pružaju „kao što jesu“, bez ikakve garancije bilo koje vrste.

16.2 U skladu sa odredbama klauzule 16.3, nijedna Strana se neće smatrati odgovornom, ni pod kojim okolnostima, za indirektnu štetu, kao što je, ali ne ograničavajući se na: gubitak prihoda, ili dobiti, gubitak poslovanja, gubitak goodvill-a, gubitak transakcija, gubitak podataka, gubitak korišćenja imovine, trošak vezan za izvršenje obaveza zamenom lica, opreme, ili usluga i troškovi neaktivnosti, bez obzira na ko je odgovoran za takve situacije i da li su uzrokovane greškom (uključujući nemar), kršenjem ugovornih obaveza, ili bilo kojim drugim razlozima, i da li su se mogle razumno predvideti na dan sklapanja Ugovora.

16.3 Ništa u članu 16 ne isključuje, ili ograničava odgovornost Klijenta u vezi sa:

  < li>poštovanje sopstvene obaveze plaćanja u vezi sa Uslugama u okviru odredbi i uslova ovog Ugovora;
 • degradacija, koja na bilo koji način ošteti sistem MerchantPro, u skladu sa specifikacijama ovog Ugovora;
 • zloupotrebljivo korišćenje Usluga, uključujući, ali ne ograničavajući se na radnje kao što su nepoželjna pošta, prevara, korišćenje botova itd., koje izazivaju predrasude prema trećim licima, ili prema MerchantPro; nepoštovanje obaveza poverljivosti i izričito naznačenih garancija;
 • nepoštovanje obaveza koje regulišu pravilno korišćenje Usluga;
 • neispunjavanje obaveza plaćanja, prema čl. 6.5, nastalih direktnim, ili indirektnim troškovima koje snosi MerchantPro, ili direktnim, ili indirektnim zahtevima trećih strana protiv MerchantPro, usled nepropisnog korišćenja Usluga od strane Klijenta.

16.4 Klijent će obeštetiti i zaštititi MerchantPro od svih radnji, gubitaka, troškova, šteta, kazni, troškova, taksi (uključujući plaćene zakonske takse i/ili za koje je MerchantPro obavezan platiti), sudskih postupaka, tužbi, ili zahteva koji su na bilo koji način povezani sa ovim Ugovorom i pokrenuti protiv MerchantPro, ili kojima treća strana preti MerchantPro i koji proizilaze iz Klijentovog korišćenja Usluga, ili od bilo kojih namernih radnji, ili propusta, ili nemara Klijenta. Klijent će takođe dati MerchantPro, isključivo o trošku Klijenta, puno punomoćje, razumno potrebne informacije i pomoć u odbrani, izmirenju, ili otpisu svih takvih potraživanja. Štaviše, MerchantPro ima pravo da podnese zahtev za odštetu protiv Klijenta za bilo koju potencijalnu štetu koju pretrpi MerchantPro u vezi sa bilo kojim potraživanjem i/ili zahtevom treće strane.

16.5 MerchantPro, ili njegovi saradnici ne preuzimaju nikakvu odgovornost za bilo kakve gubitke finansijske, ili komercijalne prirode, kao ni za bilo koji indirektni, ili posledični gubitak koji bi Klijent mogao da pretrpi. To uključuje bilo kakav gubitak dobiti (bilo da je nastao direktno ili indirektno), bilo kakav gubitak imovine, ili reputacije kompanije, ili bilo koji gubitak podataka.

16.6 MerchantPro neće biti odgovoran za gubitke, ili brisanja informacija nastalih usled direktnih, ili indirektnih radnji Klijenta i korisnika u vezi sa podacima. Na zahtev Klijenta, ako je tehnički dostupno, MerchantPro može analizirati mogućnost oporavka podataka, ali ne daje garanciju u vezi sa mogućnošću povrata svih izgubljenih informacija i ne daje garanciju u vezi sa integritetom podataka dobijenih nakon operacija oporavka. Ove usluge, ako je tehnički moguće, biće obezbeđene uz plaćanje.

16.7 MerchantPro ili njegovi saradnici neće se smatrati odgovornim za bilo kakav gubitak ili štetu koju pretrpi Klijent, osim:

 • potencijalne izmene koje MerchantPro može da unese u Usluge, pored privremenih, ili trajnih prekida u pružanju Usluga od strane MerchantPro, ili dalje do automatskog i konačnog eliminisanja iz sistema naloga suspendovanih zbog neaktivnosti i informacija uključenih u njega;
 • gubitak, brisanje, oštećenje, ili potencijalne greške u skladištenju sadržaja koji je učitao, ili preneo Klijent tokom korišćenja Usluga;
 • Klijentov propust da ispoštuje obavezu da isključivo saopšti tačne i autentične informacije u vezi sa identitetom, kontakt podacima i svim drugim detaljima o proizvodima kojima se trguje u onlajn prodavnici (naziv proizvoda, popust, opis proizvoda, slike itd.). );
 • Klijentovo neispunjavanje obaveze da obezbedi bezbednost pristupnog naloga i podataka.

16.8 Kumulativna odgovornost MerchantPro za svu štetu proisteklu iz, ili u vezi sa ovim Ugovorom (bez obzira na način na koji je prouzrokovana) neće premašiti cenu plaćene pretplate na hosting po ovom Ugovoru od strane Klijenta za poslednjih 12 meseci, ili za period koji prethodi događaju koji dovodi do takvih potraživanja ako je taj period kraći od 12 meseci.

Čl. 17 Dostupnost usluge

17.1 MerchantPro zadržava pravo da trajno, delimično, ili potpuno prekine Usluge.

17.2 U slučaju trajnog potpunog prekida usluga, MerchantPro će pismenim putem obavestiti Klijenta 30 dana unapred i obavezuje se da će ispuniti sve tekuće ugovorne obaveze, do isteka plaćenih planova usluga koje je Klijent već kupio.

17.3 U slučaju trajnog prekida dela Usluga, MerchantPro će preduzeti sve potrebne korake da o tome obavesti Klijenta, 15 dana unapred.

čl. 18 Ustupanje

18.1 Bez obzira na odredbe u nastavku, i MerchantPro i Klijent nemaju pravo da ustupe, podugovaraju, ili otuđuju, ili na drugi način prodaju jedno, ili sva svoja prava i obaveze iz ovog Ugovora bilo kojoj trećoj strani, uopšte.

18.2 Bilo koja od Strana može ustupiti, ili preneti na bilo koji način dozvoljen zakonskim odredbama na snazi bilo koje od svojih prava i obaveza iz ovog Ugovora jednoj od svojih povezanih kompanija (ili svojim naslednicima, ili njihovim naslednicima, spajanjem ili kupovinom sve njene imovine), sa infromacijom o Strani.

18.3 MerchantPro može podugovarati sve svoje obaveze iz ovog Ugovora bilo kojoj trećoj strani, bez odobrenja Klijenta, pod uslovom da MerchantPro obezbedi tačno izvršenje obaveza od strane trećih lica prema Klijentu.

čl. 19 Prava intelektualne svojine

19.1 U skladu sa ograničenjima i uslovima ovog Ugovora, MerchantPro daje Klijentu neekskluzivnu, neprenosivu licencu za korišćenje softverskih programa, opreme i drugih materijala dostupno samo na osnovu, ili u vezi sa Ugovorom i u meri u kojoj su oni potrebni za korišćenje usluga koje se pružaju u nastavku.

19.2 Sva prava intelektualne svojine nad softverom, uključujući softver koji je razvio MerchantPro po nalogu Klijenta u svrhu proširenja funkcionalnosti platforme MerchantPro,, opreme, ili drugi materijali, uključujući dokumentaciju, koji su dostavljeni Klijentu na osnovu, ili u vezi sa ovim Ugovorom, su i biće u posedu samo MerchantPro, ili njegovih dobavljača. Prava intelektualne svojine nad grafičkim elementima i komponentama implementiranim na prilagođen način na nivou prodavnice Klijenta, na njegov zahtev, pripadaju Klijentu.

19.3 MerchantPro će preduzeti sve razumne korake potrebne da osigura, bez preuzimanja bilo kakve garancije, da klijent koristi softver, opremu i drugi materijal koji pruža MerchantPro u vezi sa Uslugom neće kršiti autorska prava, ili prava intelektualne svojine treće strane.

Čl. 20 Informacije o žigovima

20.1 Naziv MerchantPro i logotip MerchantPro su registrovani zaštitni znakovi kompanije SHOPMANIA BIZ DOO. Žigovi SHOPMANIA BIZ DOO se neće prikazivati niti koristiti ni u kom obliku bez prethodnog izričitog pristanka vlasnika. Ako Klijent koristi zaštitni znak MerchantPro i potpiše, bez saglasnosti SHOPMANIA BIZ DOO, Klijent će obeštetiti MerchantPro do nivoa koji odgovara prouzrokovanoj šteti.

Čl. 21 Prestanak važenja sporazuma

Ugovor može prestati u bilo kojoj od dole navedenih okolnosti:

21.1. Jednostranim otkazivanjem, od strane obe Strane, slanjem prethodnog obaveštenja od 30 (trideset) dana drugoj Strani i bez ikakvih drugih prethodnih formalnosti, otkazivanje se dešava odmah na dan predviđen obaveštenjem, bez potrebe za intervencijom bilo kog suda; (i) ako MerchantPro otkaže ovaj Ugovor, Klijent će biti obeštećen ostatkom plaćenog Plana usluga, između datuma otkazivanja i isteka Plana usluga; (ii) ako Klijent otkaže ovaj Ugovor pre roka, MerchantPro će zadržati razliku plaćenog plana usluga između datuma otkazivanja i isteka plana usluga.

21.2 Raskidom, od strane Dobavljača zbog Klijentovog propusta da se pridržava , ili da pravilno ispoštuje bilo koju od svojih obaveza iz ovog Ugovora; u ovom slučaju, Dobavljač će poslati pismeno obaveštenje Klijentu, sa mogućnošću Klijenta da otkloni nepravilnosti u roku od 7 dana od dana prijema obaveštenja, u suprotnom će se Ugovor smatrati automatski raskinutim, bez drugih prethodnih formalnosti i bez intervencije bilo kog suda.

21.3 Raskidom, od strane MerchantPro, bez obaveštenja i bez ikakvih prethodnih formalnosti ako Klijent prekrši svoje obaveze predviđene u čl. 8.1 tačke f), g), h), m), n), p) i čl. 13. ovog Ugovora.

21.4 Ako bilo koja od Strana stupi u stečaj i/ili se pokrene postupak za proglašenje stečaja, raskida i/ili likvidacije iste, Ugovor će se smatrati raskinutim po pravu obaveštenjem, bez bilo koje prethodne formalnosti, pri čemu se raskid dešava odmah na dan komunikacije i bez intervencije bilo kog suda. Ako se Ugovor raskine krivicom Klijenta, pravno odricanje od istog važi, bez ikakvog prethodnog obaveštenja i bez intervencije suda, u vezi sa povraćajem bilo kog iznosa novca, u celini ili delimično.

21.5 Pored ukidanja Klijentovog naloga za pristup Uslugama i naknadnog brisanja svih povezanih informacija, u skladu sa čl. 13.

Čl. 22 Obaveštenja / Komunikacije

22.1 Svaka komunikacija koja će biti poslata u vezi sa aspektima regulisanim ovim Ugovorom biće poslata korišćenjem identifikacionih podataka uključenih u ovaj Ugovor ,ili u slučaju izmena, ažuriranih podataka na Klijentovom nalogu.

22.2 Sva obaveštenja i prepiska se šalju u pisanoj formi i dostavljaju preporučenom poštom sa potvrdom o prijemu, ili elektronskom poštom.

čl. 23 Posebne odredbe

23.1 Potpisivanje ovog Ugovora ne uključuje uspostavljanje ekskluzivnog trgovinskog odnosa između MerchantPro i Klijenta.

23.2 Klijent prihvata i saglasan je da mu se ne daje nikakvo pravo da koristi bilo koji element u instalacijama, iz operativnih objekata ili iz druge infrastrukture koju koristi ili čini dostupnom MerchantPro za pružanje Usluge, osim prava na korišćenje Usluga, kako je ovde opisano. Klijent neće dobiti nikakvo pravo, ili vlasništvo nad mrežom ili njenim delom, nad instalacijama ili opremom koje drži, ili koristi MerchantPro u cilju pružanja Usluga.

čl. 24 Penali

24.1 Svako kašnjenje u plaćanju koje prelazi za 14 kalendarskih dana datum dospeća naveden u predračunu, ili u Prilogu fakture, ako je faktura izdata, primorava Klijenta da plati kazne za kašnjenje od 0,10%/dan od vrednosti dospelog iznosa.

čl. 25 Viša sila

25.1 Viša sila oslobađa od odgovornosti stranu koja se na nju poziva, u skladu sa zakonom, uz obaveštavanje druge strane o tome.

25.2 Svaki događaj nezavisan od volje Strana, nepredvidiv i nepremostiv, koji se dogodio nakon zaključenja Ugovora i koji sprečava Strane da u potpunosti, ili delimično ispune svoje obaveze iz ovog Ugovora, smatraće se događaj više sile (Force Majeure).

25.3 Strana koja se poziva na višu silu ima obavezu da obavesti drugu stranu, u pisanoj formi, u roku od najviše 5 (pet) dana od njenog nastanka, a dokaze o višoj sili, uz upozorenje o efektima više sile i mogućem trajanju, saopštiti u roku od najviše 15 (petnaest) dana od nastanka. Referentni datum je datum na pečatu poslate pošte. Strana koja se poziva na događaj više sile ima obavezu da obavesti drugu stranu o njegovom prestanku u roku od najviše 5 (pet) dana od prestanka. Ako takve okolnosti ili njihove posledice prelaze 3 meseca, svaka strana u ugovoru može da odustane od daljeg izvršavanja ovog sporazuma. U ovom slučaju, nijedna od strana nema pravo da traži odštetu od druge strane, ali imaju odgovornost da ispune sve svoje obaveze do tog datuma.

čl. 26 Završne odredbe

26.1 Svako izuzeće od bilo kog prava, ili pravnog leka po ovom Ugovoru biće učinjeno u pisanoj formi. Osim ako nije drugačije izričito predviđeno ovde, svako izuzeće će važiti samo u slučaju i za svrhu u kojoj je izdato.

26.2 Svaka od odredbi ovog Ugovora je nezavisna, stoga, ako bilo koja takva odredba bude, ili postane nevažeća, ili neprimenljiva prema zakonu, to neće imati uticaja na validnost i primenljivost ostalih ovih odredbi, a Strane će preduzeti sve razumne korake potrebne da u dobroj veri pregovaraju o zameni relevantne odredbe jednom, ili sa više odredbi koje zadovoljavaju bilo koji relevantni organ u ovoj oblasti.

26.3 Svaka osoba koja prihvati ovaj Ugovor u ime bilo koje od Strana, izjavljuje i garantuje da je on/ona/oni bili u potpunosti ovlašćeni i da su preduzete sve mere potrebne za izražavanje validne saglasnosti u ime zastupane Strane.

26.4 Ovaj Ugovor je regulisan srpskim zakonom. Strane su saglasne da će njihova prava i obaveze, kao i tumačenje i izvršavanje Ugovora biti regulisani važećim srpskim zakonskim odredbama.

26.5 Bilo koji spor koji proizilazi iz, ili u vezi sa ovim Ugovorom, uključujući i u vezi sa zaključenjem, izvršenjem ili raskidom ovog Ugovora, rešavaće nadležni sudovi u Beogradu, Srbija.

26.6 MerchantPro može u bilo kom trenutku izmeniti ovaj Ugovor. Klijent ima obavezu da periodično ponovo čita sadržaj ovog Ugovora. MerchantPro će saopštiti izmene i dopune ovog Ugovora isključivo preko platforme MerchantPro, u oblasti posvećenoj ovoj vrsti aktivnosti, u skladu sa čl. 10. ovog Ugovora.

26.7 Ovaj Ugovor zajedno sa Prilozima koji su sastavni deo predstavlja volju Strana i svaki drugi usmeni sporazum koji prethodi ovom Ugovoru postaje ništavan.

26.8 Ako bilo koja od Strana ne ispoštuje svoje obaveze iz ovog Ugovora, a druga Strana ne zahteva da ih se pridržava, ili ne zatraži finansijski ekvivalent, to ne znači da se Strana odrekla relevantnog prava. Bilo koja klauzula koja je van snage po osnovu zakona neće uticati na valjanost i primenljivost ostalih klauzula.

26.9 Prema odredbama čl. 167 Građanskog zakonika, po zaključivanju ovog Ugovora, Klijent zastupa i izričito prihvata sledeće klauzule ovog Ugovora: 7.5, 8.1 i 16 (u vezi sa ograničenjem odgovornosti); 21.3 (u vezi sa pravom na jednostrano otkazivanje Ugovora); 7.4, 7.6, 8.1, 11.1, 12.1, 13.2, 13.3 (u vezi sa pravom na obustavu izvršenja obaveza); 9, 20.1, 21.2 (u vezi sa oduzimanjem prava); 26.5 (u vezi sa važećim zakonom); 26.6 (u odnosu na nadležnost sudova).

Prilog br. 1 – Odredbe i uslovi koji regulišu obradu ličnih podataka

1. Uvod

Uslovi koji regulišu obradu podataka prema sporazumu Strana u vezi sa uslovima obrade ličnih podataka koji pripadaju subjektima podataka, u vezi sa Opštom uredbom o zaštiti podataka.

2. Definicije

"Za obradu/obrađivanje/obrađene", "Kontroler", "Procesor", "Subjekt podataka >“ i sve druge definicije koje su uključene u ovaj Prilog, ili u Ugovor imaće značenje koje mu je dodeljeno Uredbom EU 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta o zaštiti ličnih podataka („GDPR“).

Lični podaci subjekata podataka“ – odnose se na lične podatke, u skladu sa značenjem GDPR-a, koje obrađuje MerchantPro („Obrađivač“) u ime Klijenta („Kontroler“), u okviru aktivnosti MerchantPro koja se sastoji u pružanju usluga za kreiranje i hostovanje onlajn prodavnica u skladu sa Ugovorom.

Zakon o zaštiti podataka“ – označava Uredbu EU 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta o zaštiti ličnih podataka („GDPR“), kao i sve lokalne pravne akte o zaštiti podataka.< /p>

Pod-procesor“ – označava svaku osobu (uključujući bilo koju treću stranu, osim bilo kog zaposlenog na MerchantPro) koju je imenovao, ili u ime MerchantPro da obrađuje lične podatke u ime Klijenta.

Detalji obrade“ – označava detalje obrade navedene u ovom Dodatku koji postavlja svrhu, prirodu i svrhu obrade od strane MerchantPro, trajanje obrade, tipove ličnih podataka i kategorije subjekata podataka.

Usluge“ – označava Usluge koje MerchantPro treba da pruži za Klijenta u skladu sa odredbama Ugovora.

Usluge trećih strana“ – su usluge koje pružaju treće strane koje Klijent povezuje sa Uslugama koje pruža MerchantPro, ili koje su integrisane u Usluge MerchantPro.

"Važenje" - odnosi se na važenje Odredbi i uslova koji regulišu obradu podataka, od njihovog stupanja na snagu i do kraja zaključenog Ugovora o pružanju usluga za kreiranje i hostovanje onlajn prodavnica između MerchantPro i Klijenta.

Svi ostali termini će imati značenja dodeljena Ugovorom.

3. Obrada ličnih podataka

Stranke su se složile o sledećim odredbama pored onih predviđenih Ugovorom:

3.1 Uslovi i odredbe obrade podataka su na snazi od 25. maja 2018. i ostaju na snazi sve dok MerchantPro ne izbriše sve lične podatke koji pripadaju subjektima podataka, u skladu sa odredbama ovog dodatka.

3.2 Klijent, MerchantPro i njihovi zaposleni će se pridržavati zakonskih odredbi o zaštiti podataka i poštovati, na osnovu odredbi ovog dodatka, bilo koji zahtev, ili uputstva druge Strane, koja je direktno regulisana zakonom o zaštiti podataka.

3.3 Klijent i MerchantPro su se saglasili da, u smislu zakona o zaštiti podataka, Klijent ima kvalitet Kontrolora u odnosu na sve podatke Klijenta koji su lični podaci i MerchantPro drži kvalitet procesora.

3.4 Klijent potvrđuje da su svi lični podaci dostavljeni MerchantPro prikupljeni i otkriveni u skladu sa zakonom o zaštiti podataka, a MerchantPro ima pravo da obrađuje lične podatke.

3.5 MerchantPro će obrađivati lične podatke u ime Klijenta, na osnovu Klijentovih dokumentovanih uputstava samo u svrhu pružanja Usluga Klijentu. Ako MerchantPro ima zakonsku obavezu da obrađuje podatke u druge svrhe, on će unapred obavestiti Klijenta u vezi sa ovim operacijama obrade, osim ako MerchantPro ima zakonsku obavezu da ne otkrije ove informacije. MerchantPro ima pravo da prikuplja anonimne podatke o korišćenju prodaje svojih Usluga i da ih nasumično učini javnim.

3.6 MerchantPro će se pridržavati svojih obaveza obrade podataka u skladu sa odredbama ovog dodatka, osim ako MerchantPro ima zakonsku obavezu da primeni druge mere u vezi sa obradom podataka.

3.7 MerchantPro će obavestiti Klijenta, u meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom, u slučaju direktnog prijema potraživanja, ili pritužbi od bilo kog subjekta podataka, ili od nadležnih organa, u vezi sa obrada ličnih podataka.

3.8 MerchantPro će preduzeti sve tehničke i organizacione mere potrebne da obezbedi odgovarajući nivo bezbednosti podataka u skladu sa članom 32 din GDPR i, takođe, mere protiv neovlašćene. ili nezakonite obrade ličnih podataka i protiv gubitka ili slučajnog uništenja, ili netačnosti ličnih podataka. MerchantPro će obezbediti da su se lica imenovana za obradu ličnih podataka obavezala da će čuvati njihovu poverljivost, ili da imaju zakonsku obavezu poverljivosti.

3.9 MerchantPro neće prenositi lične podatke van Evropskog ekonomskog prostora osim ako Klijent ne izrazi svoj prethodni pismeni pristanak u tu svrhu. MerchantPro ima obavezu da se pridržava razumnih uputstava koja je prethodno poslao Klijent u vezi sa obradom ličnih podataka.

3.10 MerchantPro će pomoći Klijentu u vezi sa svim zahtevima za pristup ličnim podacima, u skladu sa zakonom o zaštiti podataka, zahtevima koji mogu biti primljeni od subjekta podataka, ili od bilo koje druge osobe. Ako, uprkos pomoći koju nudi kroz tehničke i organizacione mere koje pruža MerchantPro, Klijent ne može da odgovori na ove zahteve korišćenjem funkcionalnosti dostupnih u okviru Usluga i zahteva direktnu pomoć MerchantPro, MerchantPro može da zatraži naknadu za njegovu intervenciju, u zavisnosti od vremena koje je MerchantPro potrošio na ovu radnju, naknada koja će biti saopštena Klijentu unapred.

3.11 MerchantPro će odmah obavestiti Klijenta, bez neopravdanih odlaganja, koristeći podatke za kontakt koji su dostavljeni, ako MerchantPro posumnja, ili primeti bilo kakav trenutni incident nezakonitog uništenja, ili slučajnog gubitka, ili otkrivanja, ili pristupa podacima Klijenta koji mogu uključivati lične podatke i preduzeće sve potrebne korake da ublaži uticaj ovih incidenata i obezbedi podatke. Klijent je isključivo odgovoran za tačnost svojih kontakt podataka dostavljenih MerchantPro i koje će MerchantPro koristiti da obavesti Klijenta u vezi sa pojavom takvih incidenata.

3.12 MerchantPro će pružiti Klijentu informacije koje su razumno potrebne za dokazivanje usklađenosti sa obavezama predviđenim članom 28 GDPR-a i dozvoliće i doprineće revizijama, uključujući inspekcije, koje sprovodi Klijent, ili drugi revizor koga je Klijent imenovao. Bez obzira na bilo koje od ovih prava, MerchantPro može, po svom apsolutnom nahođenju, da koristi nezavisne revizore da proveri tačnost bezbednosnih kontrola u vezi sa Uslugama koje se pružaju Klijentu, kao i da li je Klijent u skladu sa obavezama iz ovog Dodatka. U tu svrhu, Klijent će podneti MerchantPro pismeni zahtev za reviziju 30 dana pre datuma predviđenog za obavljanje revizije. MerchantPro i Klijent će unapred dogovoriti datum početka revizije, njenu svrhu i trajanje, kao i sve potencijalne mere poverljivosti i bezbednosti i ograničenja koja se moraju poštovati. MerchantPro može da zahteva naknadu za hostovanje revizije, pri čemu će se naknada unapred saopštiti Klijentu. MerchantPro može uložiti prigovor u vezi sa revizorima koje je predložio Klijent, ako MerchantPro smatra da revizori nemaju potrebne kvalifikacije, da nisu nezavisni, da su direktni, ili indirektni konkurenti MerchantPro, ili da se smatraju neprikladnim za svrhu.

3.13 Klijent je isključivo odgovoran za pravilno korišćenje Usluga u smislu usaglašenosti sa obavezama kao Kontrolor.

3.14 Klijent je isključivo odgovoran za bezbednost podataka za autentifikaciju, sistema i uređaja koje Klijent koristi za direktan ili indirektan pristup Uslugama.

3.15 Klijent je isključivo odgovoran za bezbednost ličnih podataka koji pripadaju klijentu, za koje je Klijent odlučio da čuva, ili prenese van lokacija koje pripadaju Uslugama.

3.16 Nakon prestanka pružanja Usluga, MerchantPro će izbrisati postojeće informacije u svom posedu u skladu sa odredbama i uslovima i internim zakonima i zakonima Evropske unije.

4. Obrada od strane trećih lica

4.1 Obe strane su saglasne sa niže navedenim odredbama u vezi sa obradom koju sprovode treća lica, u daljem tekstu Podprocesori:

(i) Klijent ovlašćuje MerchantPro da imenuje (i dozvoli svakom podprocesoru da imenuje) podprocesore u skladu sa ovim članom 4.1.

(ii) MerchantPro može nastaviti da koristi one podprocesore koji su već zaposleni od strane MerchantPro 25. maja 2018.

(iii) MerchantPro će preduzeti sve razumne radnje kako bi osigurao da njeni ugovori sa Podoprocesorima sadrže uslove slične odredbama o zaštiti ličnih podataka sadržanim u ovom Prilogu.

(iv) MerchantPro će preneti Klijentu kratka obaveštenja u vezi sa imenovanjem novog podprocesora, uključujući detalje o obradi koju treba izvršiti. Ako u roku od 5 radnih dana od prijema ovog obaveštenja, Klijent pismenim putem obavesti MerchantPro o bilo kakvim primedbama (iz razumnih razloga) na predloženo imenovanje, MerchantPro i Klijent će sarađivati u dobroj veri kako bi izvršili bilo kakvu izmenu razumno sa komercijalne tačke gledišta u pružanju Usluga MerchantPro čime se izbegava korišćenje relevantnog podprocesora.

(v) Ako MerchantPro nije u mogućnosti da obavlja traženu izmenu Usluga u skladu sa odredbama člana 4.1 (iv), u roku od 20 radnih dana od prijema obaveštenja Klijenta o prigovoru na predloženo imenovanje Podprocesora, Klijent se može odreći korišćenja onih Usluga koje zahtevaju korišćenje predloženog Podprocesora, ili se može odreći korišćenja svih Usluga u skladu sa odredbama Ugovora ako pružanje svih Usluga zahteva korišćenje predloženog podprocesora.

4.2 Klijent prihvata da, u slučaju da subjekt podataka podnese tužbu ili pošalje žalbu zbog bilo koje radnje ili propusta MerchantPro, MerchantPro neće snositi odgovornost u meri koja je ova radnja, ili propust rezultat, direktno ili indirektno, uputstava Klijenta, uprkos informacijama dobijenim sa MerchantPro u vezi sa kršenjem GDPR normi od strane Klijentovih uputstava, ili klijentovim nepropisnim korišćenjem Usluga.

5. Primena obrade

MerchantPro obrađuje lične podatke kako bi bila u mogućnosti da pruži Usluge u skladu sa Ugovorom zaključenim sa Klijentom i da bi se pridržavala svih zakonskih obaveza koje iz toga proizilaze.

6. Priroda i svrha obrade

 • Korišćenje ličnih podataka za konfigurisanje, rad, nadgledanje i pružanje Usluga prema Ugovoru;
 • Upravljanje nalozima klijenta i korisnika za pristup Uslugama i Uslugama koje pružamo;
 • Operativna prilagođavanja ili ažuriranja Usluga koje pružamo (gde imamo obavezu da izvršimo prilagođavanja i/ili ažuriranja);
 • Kreiranje rezervne kopije ličnih podataka u bezbednosne svrhe;
 • Obrada ličnih informacija, uključujući prenos podataka, oporavak podataka, pristup podacima;
 • Poštovanje naših zakonskih obaveza;
 • Pristup mreži radi omogućavanja prenosa ličnih podataka;
 • Izvršavanje pismenih instrukcija Klijenta u skladu sa gore navedenim odredbama i/ili Ugovorom;
 • prenos funkcionalnih email poruka (nemarketinških) subjektima podataka, u ime Kontrolora;

7. Kategorije ličnih podataka

MerchantPro ovim obrađuje sledeće tipove ličnih podataka:

 • Podaci o identitetu naloga za pristup Uslugama, kao što su broj naloga, kod uređaja, IP adresa, istorija Usluge koju je Klijent pružio subjektima podataka itd.
 • Lične podatke, kao što su ime, email adresa, adresa, datum rođenja, broj telefona klijenata/korisnika/posetilaca Klijenta;
 • Istorija podataka i informacija o proizvodu;
 • Podaci o identitetu klijenta/korisnika/predstavnika posetioca;
 • Po izričitoj opciji Klijenta, kao deo korišćenja Usluga: Lični identifikacioni broj, drugi dodatni lični podaci koje MerchantPro ne može da predvidi.

8. Kategorije subjekata podataka

Kategorije subjekata podataka su:

 • Zaposleni, izvođači radova, privremeni zaposleni, agenti, klijenti, dobavljači, ili druga lica čiji će lični podaci biti obrađeni u okviru usluga koje se pružaju Klijentu;
 • Klijentovi kupci/korisnici/posetioci.

9. Trajanje obrade

9.1 MerchantPro će obrađivati lične podatke ne duže nego što je potrebno da bi ispunio svoje obaveze prema Ugovoru zaključenom sa Klijentom, ili da bi se pridržavao bilo kojeg zakonskog zahteva u vezi sa obradom ličnih podataka.

9.2 u slučaju neslaganja između uslova ovog Priloga i Ugovora između Klijenta i MerchantPro, ovde navedeni uslovi će imati prednost.

10. Brisanje podataka

10.1 Brisanje podataka tokom perioda važenja

 • Kada Usluge MerchantPro obezbede Klijentu funkcije potrebne za početak procesa brisanja koji predviđaju lične podatke subjekata podataka, nakon što Klijent započne proces brisanja, MerchantPro će izbrisati takve podatke iz svog informacionog sistema što je pre moguće i u periodu od najviše 60 dana, osim ako EU, ili lokalno zakonodavstvo ne zahtevaju da MerchantPro čuva takve podatke;
 • Kada Usluge MerchantPro ne obezbede Klijentu funkcije potrebne za početak procesa brisanja koji predviđa lične podatke subjekata podataka, MerchantPro će odgovoriti na zahteve Klijenta za brisanje podataka u meri u kojoj su potrebne operacije moguće i da li se zahtevi smatraju razumnim u odnosu na zakonske odredbe, osim ako EU, ili lokalno zakonodavstvo zahtevaju da MerchantPro čuva ove podatke. MerchantPro može zahtevati dodatnu naknadu za ove operacije brisanja i obavestiće klijenta unapred o vrednosti ove naknade i njenom obračunu.

10.2 Brisanje podataka nakon isteka perioda važenja

Po isteku perioda važenja, Klijent ovlašćuje MerchantPro da izbriše sve lične podatke svojih klijenata iz svojih sistema, u skladu sa zakonskim odredbama na snazi. MerchantPro će izbrisati ove podatke iz svojih informacionih sistema što je pre moguće i u roku od najviše 60 dana osim ako EU, ili lokalno zakonodavstvo ne zahtevaju da MerchantPro čuva takve podatke.

11. Ovlašćenje

Prihvatanjem uslova i odredbi obrade podataka, Klijent ovlašćuje MerchantPro da obrađuje lične podatke koji pripadaju kupcima/korisnicima/posetiocima u skladu sa zakonskim odredbama i u skladu sa preferencijama Klijenta u vezi sa operacijama obrade, prema podešavanjima koja je za ovu svrhu definisao Klijent u okviru Usluga.

12. Usluge trećih lica

12.1 Ako Klijent KORISTI usluge trećih strana, Usluge koje pruža MerchantPro mogu dozvoliti uslugama trećih strana koje koristi Klijent da pristupe ličnim podacima Klijenta, u svrhu uspostavljanje veze između usluga trećih strana i Usluga koje pruža MerchantPro.

12.2 Klijent ima obavezu da obezbedi da se usluge trećih strana koje pristupaju ličnim podacima obrađuju bezbedno, u skladu sa zakonskim odredbama i na osnovu uslova koje Klijent zahteva od treća strana, pri čemu ovi uslovi obrade podataka nisu primenjivi u odnosu između Klijenta i dobavljača usluga treće strane koji obrađuje, zauzvrat, lične podatke koji pripadaju kupcima, uključujući lične podatke koji se prenose ka, ili od strane usluge trećih strana.

12.3 MerchantPro ni u kom slučaju neće biti odgovoran za gubitke izazvane korišćenjem usluga trećih strana koje se koriste zajedno sa njegovim Uslugama – MerchantPro.

13. Završne odredbe

13.1 Prilog Uslovi i odredbe obrade podataka je sastavni deo Ugovora i neće se tumačiti drugačije osim u vezi sa njim.

Prilog br. 2 – Politika slanja email i SMS poruka

Klijent može da generiše ili šalje email poruke i SMS-ove koristeći usluge slanja elektronske pošte i SMS-a MerchantPro („Usluge slanja email i SMS poruka“). Pored odredbi ovog Ugovora i Politike poverljivosti, uslovi korišćenja u nastavku regulišu pristup i korišćenje Usluga slanja email poruka i SMS-a („Uslovi korišćenja usluga slanja email i SMS poruka“):

Korišćenje usluga slanja email i SMS poruka biće u skladu sa svim zakonskim zahtevima koji su na snazi za neželjenu poštu, ili neželjene komercijalne poruke, poverljivost, bezbednost, nepristojnost, klevetu, intelektualnu svojinu, pornografiju, terorizam, nacionalnu bezbednost, kockanje, zaštite dece i drugo slično. Klijent je odgovoran da bude upoznat i da razume zakone koji regulišu ove Usluge.

Klijentovo korišćenje Usluga slanja email i SMS poruka biće u skladu sa Politikom poverljivosti MerchantPro. Klijent je odgovoran za čitanje i razumevanje Politike poverljivosti koja reguliše korišćenje ovih Usluga.

Klijent će preduzeti sve razumne komercijalne korake da izbegne slanje osetljivih ličnih podataka, uključujući informacije o medicinskom, ili zdravstvenom stanju pojedinca, rasnom, ili etničkom poreklu, političkim stavovima, verskim, ili filozofskim uverenjima, ili drugim osetljivim ličnim podacima (u daljem tekstu zajednički „lični podaci“). Klijent je odgovoran za čitanje i razumevanje svojih obaveza u vezi sa ličnim podacima.

Klijentovo korišćenje Usluge slanja email i SMS poruka biće u skladu sa svim relevantnim uputstvima koje je odredio MerchantPro. Okolnosti u nastavku su, između ostalog, neki primeri praksi koje mogu predstavljati kršenje uslova korišćenja usluge slanja email i SMS poruka:

 • upotreba lista email adresa i telefonskih brojeva bez dozvole, odnosno lista na kojima primalac nije izričito pristao da prima komunikaciju putem elektronske pošte i/ili SMS-a od Klijenta);
 • korišćenje kupljenih, ili iznajmljenih lista email adresa i brojeva telefona;
 • upotreba email adresa, imena domena ili email servera trećih strana bez odgovarajuće dozvole;
 • slanje email poruka na nenavedene adrese (npr., ali bez ograničenja na, contact@domain.com, webmaster@domain.com ili info@domain.com itd.);
 • slanje email poruka i SMS-ova koji rezultiraju neprihvatljivim brojem nepoželjnih poruka ili UCE pritužbi (čak i ako email poruke kao takve zapravo nisu neželjena pošta, ili UCE i/ili čak i ako SMS-ovi kao takvi zapravo nisu neželjena pošta );
 • neispunjavanje bilo kog zahteva bilo kog primaoca da se eliminiše sa liste korespondencije u roku od 10 dana od prijema zahteva u ovu svrhu;
 • neuspeh da se u bilo koju email poruku uključi link do aktuelne politike poverljivosti koja reguliše relevantnu email poštu;
 • prikrivanje porekla, ili predmeta komunikacije putem elektronske pošte i/ili SMS-a, ili falsifikovanje, ili manipulacija originalne email adrese, ili identiteta pošiljaoca, naslova, zaglavlja, ili informacija o putanji prenosa za bilo koju elektronsku poštu i/ili SMS;
 • nedostatak da se u svaku email poruku unesu validne informacije za kontakt ili funkcionalna veza ka Klijentu;
 • uključivanje materijala koji podstiču primaoca da pošalje email poruku i/ili SMS drugom primaocu.

Upotrebom usluga slanja email i SMS poruka, Klijent se slaže da MerchantPro ima pravo da koristi određene instrumente kako bi osigurao da su email poruke i/ili SMS-ovi koje šalje Klijent i njihov sadržaj bezbedni i u skladu sa Uslovima korišćenja koji regulišu usluge slanja email poruka i SMS-a.

Generisanjem, ili slanjem email poruka i/ili SMS poruka putem Email i SMS usluga, Klijent je saglasan da se pridržava Uslova korišćenja koji regulišu Usluge slanja email poruka i/ili SMS poruka. U suprotnom, MerchantPro može privremeno suspendovati ili trajno blokirati klijentov pristup uslugama slanja email i SMS poruka.

U slučaju da MerchantPro otkrije, ili bude obavešten o bilo kakvoj vrsti SPAM aktivnosti koju sprovodi Klijent, ili je u vezi sa Klijentom i koja uključuje bilo koju vrstu radnje tehničke, pravne, finansijske prirode sa MerchantPro platforme, MerchantPro će izdati profakturu Klijentu u vrednosti pruženih usluga u tom slučaju, uz obavezu Klijenta da je plati u roku od 14 (četrnaest) dana od dana dostavljanja iste. Vrednost Usluga će se izračunati na osnovu vremena i resursa koje je MerchantPro uložio, kao i na osnovu troškova koje snosi MerchantPro.

Prilog br. 3 – Ugovor o nivou usluge

Ovaj sporazum tipa Ugovora o nivou usluge (u daljem tekstu „SLA“) predstavlja Politiku koja reguliše Usluge koje pruža MerchantPro.

Definicije

Osnovne usluge“ – skup unapred definisanih aktivnosti koje pruža MerchantPro na zahtev Klijenta i u interesu Klijenta, u svrhu omogućavanja rada sledećih komponenti MerchantPro Platforme: slanje porudžbina trećih lica na online prodavnici koju je kreirao Klijent, obrada porudžbina od strane Klijenta, upravljanje katalogom proizvoda.

Procenat mesečnog vremena dostupnosti“ – procenat dostupnosti bilo koje osnovne usluge, izračunat na osnovu formule u nastavku:

Procenat mesečnog vremena dostupnosti = (Trajanje celog mesečnog ciklusa dostupnosti u minutima – Mesečno vreme zastoja u minutima) / Trajanje celog mesečnog radnog ciklusa u minutima * 100

Ugovor o nivou usluge

Za osnovne usluge koje koristi Klijent, MerchantPro će preduzeti sve razumne korake potrebne da obezbedi procenat mesečnog neprekidne dostupnosti od najmanje 99,9% tokom bilo kog ciklusa fakturisanja. Ako bilo koja od osnovnih usluga kupljenih od strane Klijenta nije u skladu sa SLA, Klijent će imati pravo da zahteva nadoknadu, u skladu sa čl. 7.3 Odredbi i uslova.

Klijent će poslati zahtev za nadoknadu na MerchantPro u pisanoj formi, putem elektronske pošte, u roku od 3 kalendarska dana od nastanka incidenta i uključiće dole navedene informacije:

 1. Datum i vreme incidenta;
 2. IP adresu na kojoj je incident zabeležen;
 3. Trace-Route;
 4. Drugi detalji koje MerchantPro izričito zahteva da bi se identifikovao, ili potvrdio incident koji je doveo do nedostupnosti Usluga.

Ako Klijent svojim zahtevom za nadoknadu ne pruži informacije ovde, MerchantPro zadržava pravo da odbije nadoknadu.

Nakon prijema zahteva za nadoknadu od Klijenta, MerchantPro će verifikovati prenete informacije i odgovoriti na zahtev Klijenta u roku od 14 radnih dana.

Izuzetak od Ugovora o nivou usluge

Ovaj SLA se ne primenjuje u slučaju nedostupnosti, suspenzije, ili ukidanja Usluga, ili bilo kojih drugih problema sa performansama, direktno ili indirektno:

(i) uzrokovano faktorima koji su van razumne kontrole MerchantPro, uključujući bilo koji događaj više sile, ili pristupa Internetu, ili povezanih problema van predmeta Osnovnih usluga;

(ii) kao rezultat radnje, ili nečinjenja Klijenta, u vezi sa obaveštenjima koja šalje MerchantPro u vezi sa nivoom angažovanih resursa, ili dostizanjem određenih ograničenja korišćenja;

(iii) uzrokovano Klijentovom opremom, softverom, ili drugom tehnologijom i/ili opremom, softverom, ili tehnologijom treće strane (osim opreme treće strane pod direktnom kontrolom MerchantPro;

(iv) kao rezultat suspenzije prestanka klijentovog prava da koristi Usluge, u skladu sa odredbama i uslovima.

Ako na dostupnost utiču drugi faktori osim onih koji se koriste za izračunavanje procenta mesečne dostupnosti, MerchantPro će analizirati potencijalne zahteve za nadoknadu koje šalje Klijent, ali ne može da garantuje njihovo poravnanje.